Algemene voorwaarden Gi Group

Datum: 12-04-2017
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 62745018

1. Definities

A. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Gi Group: Gi Group B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 62745018;
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van GI Group;
  • Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van GI Group werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever onder zijn gezag, leiding en toezicht;
  • CAO: de CAO voor Uitzendkrachten tussen de ABU en FNV, CNV en De Unie.

2. Toepasselijkheid

A. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle door GI Group te sluiten overeenkomsten tot het verrichten van uitzenddienstverlening.
B. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de algemene voorwaarden van Opdrachtgever niet.
C. Wijzigingen die door GI Group in de algemene voorwaarden worden aangebracht gelden tegenover de Opdrachtgever vanaf één maand na de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld tenzij de Opdrachtgever, GI Group binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij tegen de wijziging van de algemene voorwaarden bezwaar maakt.
D. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GI Group en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3. Aanbieding, offertes en overeenkomst

A. Alle aanbiedingen en offertes van GI Group zijn geldig gedurende 60 dagen na datum van de aanbieding of offerte, tenzij anders aangegeven.
B. Wijzigingen van opdrachten zijn voor GI Group pas bindend indien deze schriftelijk door GI Group zijn aanvaard.

4. Betalingsvoorwaarden

A. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting. Tenzij anders door partijen overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overmaking op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
B. Indien niet tijdig wordt betaald is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever is vanaf de dag van verzuim tot aan de dag van ontvangst door GI Group van de betaling de wettelijke rente verschuldigd.
C. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder opgaaf van redenen, aan GI Group te melden. Na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

5. Gegevens Opdrachtgever

A. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke GI Group overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, juist en tijdig in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking van GI Group te stellen. GI Group zal dit doen met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
B. GI Group heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

6. Prijzen en tarieven

A. De prijs wordt vastgesteld op grond van de uren welke GI Group krachtens de CAO aan de Uitzendkracht dient te vergoeden en tegen de overeengekomen uurtarieven en toeslagen van de GI Group.
B. Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, dan is GI Group gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke wijziging geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen. GI Group zal Opdrachtgever schriftelijk informeren over een wijziging
C. GI Group is gerechtigd haar prijzen te indexeren conform het CBS prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening.
D. Alle prijzen zijn in euro’s exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

7. Leveringstermijnen

A. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen.
B. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een redelijke termijn stellen waarbinnen GI Group de overeenkomst, behoudens overmacht, uitgevoerd moet hebben.
C. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is de GI Group niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan of bij de Uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de Opdrachtgever of een derde. Voorgenoemde uitsluiting geldt voor schade welke is ontstaan als een gevolg van: a. de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door GI Group aan de Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de Uitzendkracht c. toedoen of nalaten van de Uitzendkracht, de Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Uitzendkracht.
B. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende verzekering voor alle schade als bedoeld in het vorige lid.
C. In ieder geval dient de Opdrachtgever GI Group te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid A van dit artikel, geleden door de Uitzendkracht of derden.
D. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, direct voortvloeiend uit de overeenkomst tussen GI Group en Opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van GI Group beperkt tot die gevallen en bedragen waarvoor de verzekering van GI Group dekking biedt en daadwerkelijk vergoedt.
E. Voor alle indirecte schade op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst is GI Group nimmer aansprakelijk.
F. Opdrachtgever vrijwaart GI Group tegen alle aanspraken van derden –waaronder begrepen medewerkers- welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
G. Opdrachtgever vrijwaart GI Group voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
H. De aansprakelijkheid van GI Group voor schade zal vervallen één jaar na het ontstaan van de schade.
I. Indien Opdrachtgever aan GI Group en/of haar Uitzendkrachten informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
J. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van GI Group.

9. Beëindiging en ontbinding

A. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
B. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GI Group, zal GI Group in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GI Group extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
C. In afwijking van de twee voorgaande leden van dit artikel kan GI Group de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbinden en alle uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende vorderingen per direct opeisen indien:
• de Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
• aan de Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
• de Opdrachtgever zijn onderneming staakt;
• de Opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
• Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
• buiten toedoen van GI Group op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever niet langer in staat kan worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
D. GI Group zal wegens voornoemde ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
E. Bedragen die GI Group voor de opzegging of ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
F. Indien de Opdrachtgever na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is GI Group gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is GI Group eveneens gerechtigd in de onder lid C van dit artikel bedoelde omstandigheden.

10. Overmacht
A. Ingeval van overmacht aan de zijde van GI Group zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmacht situatie voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van GI Group onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch krachtens maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar rekening dienen te komen.
B. Voor zover daaronder niet reeds begrepen wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, terroristische aanslagen, stroomstoringen, overstroming, waterschade, aardbevingen en andere natuurrampen, storingen in communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, alsmede ziekten van epidemiologische aard bij het personeel.
C. Zodra zich bij GI Group een overmacht situatie voordoet, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, doet zij daarvan mededeling aan de Opdrachtgever.
D. In geval van overmacht als voren bedoeld heeft GI Group het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door een mededeling aan de Opdrachtgever. Deze ontbinding geeft Opdrachtgever niet het recht op enige vergoeding van schade.

11. Nota’s en urenbriefjes
A. De facturen van GI Group zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op door de Uitzendkracht ingevulde digitale tijdsregistratie en door de Opdrachtgever akkoord bevonden via dezelfde digitale registratie.
B. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats door (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording, tenzij anders overeengekomen.
C. Bij verschil tussen de bij de GI Group ingeleverde tijdverantwoording en de door de Opdrachtgever behouden gegevens, geldt de bij de GI Group ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de Opdrachtgever anders aantoont.
D. Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in lid A en B van dit artikel voldoet, kan de GI Group besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de urenverantwoording zoals gedaan door de Uitzendkracht. De GI Group gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

12. Geschillen en overdracht
A. Ter zake van alle geschillen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlands recht van toepassing.
B. Dergelijke geschillen worden uitsluitend berecht door de rechtbank te Amsterdam.
C. GI Group en Opdrachtgever mogen hun rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst of opdracht, slechts overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

13. Het inlenen van Uitzendkrachten
A. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de Uitzendkracht en de GI Group. Tussen de Opdrachtgever en de Uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
B. GI Group kan een Uitzendkracht aan meerdere opdrachtgevers ter beschikking stellen.
C. Bij het ter beschikking stellen van de Uitzendkracht door de GI Group aan de Opdrachtgever, werkt de Uitzendkracht onder gezag, leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers.
D. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Uitzendkracht op basis van aanwijzingen en instructies van de Opdrachtgever.
E. Opdrachtgever verstrekt, voor aanvang van de werkzaamheden, aan de Uitzendkracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, veiligheidsprotocol en de beoogde looptijd van de opdracht.

14. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de Uitzendkracht
A. Het loon en de vergoedingen van de Uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bijgesteld op basis van de CAO.
B. De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk om de GI Group juist en tijdig te informeren over de componenten voor de vaststelling van de Inlenersbeloning als genoemd in artikel 1 en 19 van de CAO.
C. Indien op enig moment blijkt dat de door GI Group van de Opdrachtgever ontvangen informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor de werkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan GI Group alsnog op eerste verzoek van GI Group de juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO, de inlenersbeloning en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert GI Group de beloning van de Uitzendkracht én de opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat GI Group de gecorrigeerde beloning aan de Uitzendkracht is verschuldigd.
D. De Opdrachtgever dient aan GI Group alle uren te vergoeden waarop de Uitzendkracht aanspraak kan maken ongeacht of daadwerkelijk op die uren arbeid is verricht.
E. Als de Opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de Uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze – voor zover mogelijk – door de Opdrachtgever verstrekt. Indien de benodigdheden door GI Group worden verzorgd is GI Group gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
F. Heeft de Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de Uitzendkracht, of kan hij de medewerker niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de opdracht onverkort het tarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of, bij gebreke van een duidelijke afspraak, de gebruikelijke arbeidsduur.

15. Inleenovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd
A. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst moeten de GI Group of de Opdrachtgever een opzegtermijn in acht te nemen van 15 kalenderdagen als zij de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht tussentijds wensen te beëindigen.
B. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In geval van een bepaalde tijd inleenovereenkomst eindigt deze slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door Opdrachtgever
A. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst alsmede een half jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met de GI Group en de GI Group uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven, een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aangaan met medewerkers, Uitzendkrachten en/of voorgestelde kandidaat Uitzendkrachten van GI Group of van ondernemingen waarop GI Group ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst.
B. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
• het aanstellen als ambtenaar;
• de overeenkomst van opdracht;
• de aanneming van werk;
• het ter beschikking laten stellen van de Uitzendkracht aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een ander uitzendbureau voor hetzelfde of ander werk).
C. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding, direct of indirect, aan te gaan met een (potentiële) Uitzendkracht na 1040 door de Uitzendkracht gewerkte, en door GI Group gefactureerde, normale uren en bovendien wordt voldaan aan het hieronder volgende;
a. De Opdrachtgever dient GI Group van zijn of haar voornemen om met de Uitzendkracht, of met de potentiële (kandidaat) Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen;
b. De Opdrachtgever betaalt een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 20% van het Opdrachtgevertarief, vermenigvuldigd met het aantal uren dat de Uitzendkracht zou hebben gewerkt over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 400 normale uren.
c. De Opdrachtgever betaalt een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 15% van het Opdrachtgevertarief vermenigvuldigd met het aantal uren dat de Uitzendkracht zou hebben gewerkt over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 800 normale uren.
d. De Opdrachtgever betaalt een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde opbrengsten van tenminste 10% van het Opdrachtgevertarief vermenigvuldigd met het aantal uren dat de Uitzendkracht zou hebben gewerkt over een periode van 6 maanden indien de terbeschikkingstelling niet langer heeft geduurd dan 1040 normale uren.

17. Selectie van Uitzendkrachten
A. De Uitzendkracht wordt door de GI Group gekozen enerzijds aan de hand van de bij de GI Group bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare Uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de Opdrachtgever aan de GI Group verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
B. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de Opdrachtgever aan GI Group de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
C. Niet-functierelevante eisen betreffende de op te dragen werkzaamheden en/of directe of indirecte discriminatoire eisen kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld.
D. GI Group richt zich bij maatschappelijk verantwoord ondernemen op de people-kant. GI Group streeft ernaar om een afspiegeling van de maatschappij te zijn, mede in haar selectieproces van Uitzendkrachten. De geschiktheid van eventuele kandidaten zal door GI Group uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van functierelevante eisen en ongeacht (etnische) achtergrond, geslacht of leeftijd.
E. De Opdrachtgever heeft het recht om, als een Uitzendkracht niet voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 48 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan de GI Group kenbaar te maken. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden de GI Group minimaal te betalen de aan de Uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen.
F. Gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst is de GI Group gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de Uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten. Het Opdrachtgeverstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.
G. Vanuit de filosofie van goed werkgeverschap, maar ook vanwege de steeds schaarser worden de markt is één van de werkwijzen van de GI Group dat er snel terugkoppeling wordt gegeven aan de beschikbare Uitzendkracht. Om snel terugkoppeling te kunnen geven, is de stelregel dat GI Group 48 uur (exclusief niet werkdagen) na het voorstellen van de beschikbare Uitzendkracht terugkoppeling ontvangt van de Opdrachtgever of deze al dan niet tot inlening wil overgaan. Ontvangt GI Group geen terugkoppeling dan mag zij ervan uitgaan dat Opdrachtgever niet tot inlening wenst over te gaan en kan de GI Group de Uitzendkracht voorstellen en/of plaatsen bij andere opdrachtgever van haar.

18. Verstrekking persoonsgegevens
A. GI Group verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit vereist is om haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, met toestemming van de betrokkene en indien dit is toegelaten door of krachtens de wet.
B. GI Group kan de van haar Uitzendkrachten verkregen persoonsgegevens slechts aan Opdrachtgever doorgeven indien dit strikt noodzakelijk is, de Uitzendkracht toestemming geeft en de verstrekking valt binnen de grenzen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
C. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door GI Group of de Uitzendkracht kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.
D. Opdrachtgever zal de Uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

19. Zorgverplichting Opdrachtgever en vrijwaring jegens de GI Group
A. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Uitzendkracht. De Opdrachtgever verstrekt de Uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Opdrachtgever de Uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
B. De Opdrachtgever zal de door hem ingeleende Uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van de GI Group.
C. Opdrachtgever zal de Uitzendkracht geen werkzaamheden laten verrichten buiten Nederlands grondgebied zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de GI Group.
D. Opdrachtgever is zelfstandig verantwoordelijk voor de correcte naleving van de Wet arbeid vreemdelingen.

20. Auto van de zaak en bedrijfssluiting
A. Als de Opdrachtgever voornemens is de Uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de Opdrachtgever dit mede aan de GI Group. Uitsluitend in overleg met de GI Group komt de Opdrachtgever met de Uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat de GI Group hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen van de GI Group te vergoeden.
B. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de Opdrachtgever de GI Group hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat de GI Group hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de Opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan de GI Group verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende uurtarief.